خاطره کفشدوزان

درباره من

دکتر خاطره کفشدوزان
image

دانشیار گروه آموزشی پاتوبیولوژی @ دانشکده دامپزشکی و دامپروری

...

محقق گوگل

(1400/6/8)

استنادات

88

h-index

4

i10-index

2

مؤلفین همکار

0

اسکوپوس

(1403/1/22)

استنادات

55

مقالات

8

h-index

3

مؤلفین همکار

22

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1378-1384

دکترای حرفه ای

دانشگاه شیراز

1386-1391

دکترای تخصصی

دانشگاه شیراز

تجارب

مشاور ریاست دانشگاه در امور زنان و خانواده

اسفند 1397 تا کنون

معاون آموزشی

دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان

1397-1392

مدیر گروه پاتوبیولوژی

دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان

مهارت ها

تعیین انواع مقاومت های آنتی بیوتیکی

تعیین عوامل حدت باکتری ها

باکتری شناسی

ایمنی شناسی

اولویت های پژوهشی

استفاده از روش های ایمنی شناسی در تشخیص و درمان بیماری ها

بررسی عوامل حدت و انواع مقاومت های آنتی بیوتیکی در باکتری ها

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
The Electrospun Fibrous Membrane Containing Pomegranate Seed Extract/Polyvinyl Alcohol Improves Infectious Wound Healing in Wistar Rats
گزارش موردی وقوع زخم ناشی از اریزیپلوتریکس روزوپاتیه در ناحیه ساق پا در مواجهه شغلی عنوان کوتاه: گزارش زخم جلدی ناشی از اریزیپلوتریکس روزوپاتیه
جداسازی و شناسایی ملکولی کورینه باکتریوم سودوتوبرکلوزیس و تروپرلا پیوژنز از آبسه‌های جلدی گاو در تعدادی از گاوداری‌های شیری اطراف تهران
Lactobacillus paracasei Has Anti-Inflammatory Effect on the Heart Failure Induced by Isoproterenol in Rats
Molecular survey of mcr1 and mcr2 plasmid mediated colistin resistance genes in Escherichia coli isolates of animal origin in Iran
در هقایسه با آنتی بیوتیك و پري بیوتیك (Ceratonia Siliqua) تأثیر صوغ دانه خرنوب برعولكرد، خصوصیات لاشه، سیستن ایونی و فراسنجه هاي خونی جوجه هاي گوشتی
Synergistic Effect of Cinnamomum camphora and Origanum vulgare Essential Oils against bla CTX-M Producing Escherichia coli Isolated from Poultry Colibacillosis
Inhibition of TEMbla Producing Escherichia coli Isolated From Poultry Colibacillosis Using Cinnamomum camphora and Syzygium aromaticum Essential Oils
MetapneumovirusMolecular Detection of Avian in Semnan Broiler Farms
Wound healing activity of Origanum vulgare against surgical wounds infected by Staphylococcus aureus in a rat model
بررسی میزان آلودگی مدفوعی ارد کهای مناطق شمالی ایران به کمپیلوباکتر ژژونی و کمپیلو باکترکولای
مطالعه آسیبشناسی بافتی تأثیر پنتوکسی فیلین بر پروستاتیت مزمن غیرباکتریایی تجربی القاء شده با کاراجینان در موش صحرایی
Wound healing potential of Capparis spinosa against cutaneous wounds infected by Escherichia coli in a rat model
تأثير فرايند حرارتي و مدت نگهداري بر تركيب اسيدهاي چرب، ويژگ يهاي ميكروبي، شيميايي و حسي در فراورد ههاي حاوي 40 درصد گوشت قرمز تهيه شده از روغن هاي سويا و كانولا
Evaluation of the protective effect of pentoxifyllineon carrageenan-induced chronic non-bacterial prostatitis in rats
INFLAMMOPHARMACOLOGY(2017)
8912519006, ^محمود احمدی همدانی*, الهه شهاب, فرزاد حیاتی, ^خاطره کفشدوزان, ^کیوان کرامتی, امین حسین امینی
Correlation of Escherichia coli strains isolated from wild birds feces and human urinary tract infections from phylogenetic point of view
Avicenna Journal of Clinical Microbiology and Infection(2017)
^حمید استاجی*, 8812519009, ^خاطره کفشدوزان
مطالعه هیستوپاتولوژی تأثیر پنتوکسی فیلین بر پروستاتیت مزمن غیرباکتریایی تجربی القاء شده با کاراجینان در موش صحرایی
پاتوبیولوژی مقایسه ای(2017)
8912519006, ^محمود احمدی همدانی*, الهه شهاب, سحر غفاری خلیق, ^خاطره کفشدوزان, فرزاد حیاتی, ^اشکان جبلی جوان
Diagnostic evaluation of milk lactate dehydrogenase and alkaline phosphatase activities by receiver operating characteristic (ROC) analysis curve in early lactation of ewes with subclinical mastitis
VETERINARY RESEARCH FORUM(2018)
^رضا نارنجی ثانی*, 8811519006, ^محمود احمدی همدانی, ^خاطره کفشدوزان
بررسی میزان آلودگی مدفوعی اردک های مناطق شمالی ایران به و کمپیلوباکتر ژژونی و کمپیلو باکترکولای
مجله تحقیقات دامپزشکی، دانشگاه تهران(2019)
^خاطره کفشدوزان*, ایرج اشرفی تمائی, سبا پویا
Inhibition of TEMbla Producing Escherichia coli Isolated From Poultry Colibacillosis Using Cinnamomum camphora and Syzygium aromaticum Essential Oils
Avicenna Journal of Clinical Microbiology and Infection(2019)
بهار ملک پور, ^خاطره کفشدوزان*, ^اشکان جبلی جوان, ^محمد رضا سلیمی اول بجستانی
Molecular detection of avian metapneumovirus in semnan broiler farms with RT-PCR
Iranian Journal of Veterinary Medicine (بین المللی تحقیقات دامپزشکی دانشگاه تهران )(2021)
9011519007, ^سید حسام الدین عمادی چاشمی*, ^خاطره کفشدوزان, حسین حسینی
بررسی میزان شیوع ژن -1 CTX-Mدر اشریشیاکلیهای جدا شده ازجوجه های گوشتی در استان سمنان
مجله تحقیقات آزمایشگاهی دامپزشکی(2019)
8812519010, ^خاطره کفشدوزان*, ^حمید استاجی
Synergistic Effect of Cinnamomum camphora and Origanum vulgare Essential Oils against bla CTX-M Producing Escherichia coli Isolated from Poultry Colibacillosis
Journal of Medical Bacteriology(2021)
صبا پویان, ^خاطره کفشدوزان*, ^اشکان جبلی جوان
Antimicrobial Activity of Artemisia absinthium Against Surgical wounds infected by staphylococcus aureus in a rat model
INDIAN JOURNAL OF MICROBIOLOGY(2012)
حمیدرضا مسلمی, حسام الدین حسین زاده, مهدی عسكری بدویی, ^خاطره کفشدوزان, رامین مظاهری نژاد فرد
مروری بر نقش پروبیوتیکهای مورد استفاده در جیره غذایی طیور در ارتقای سلامتی گوشت مرغ
(2012)
^خاطره کفشدوزان, معصومه مسلمی
Lactobacillus paracasei Impact on Myocardial Hypertrophy in Rats with Heart Failure
Journal of Chemical Health Risks(2020)
زهره حصاری, ^خاطره کفشدوزان, مهدی براتی, پرویز کوخایی, سینا عندلیب, فاطمه طالبی کیاسری, محبوبه دربان, آنا عبدالشاهی, بهادر باقری*
تأثیر صمغ دانه خرنوب (Ceratonia Siliqua) در مقایسه با آنتی‌بیوتیک و پری بیوتیک برعملکرد، خصوصیات لاشه، سیستم ایمنی و فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی
پژوهش های تولیدات دامی(2022)
9911348019, ^خسرو قزوینیان*, ^محمود احمدی همدانی, ^خاطره کفشدوزان
Effects of virginiamycin and galbanum (Ferula gummosa boiss) on performance, carcass traits, immune system and blood parameters of broiler chickens
REVISTA COLOMBIANA DE CIENCIAS PECUARIAS(2022)
9311512001, ^خسرو قزوینیان*, ^خاطره کفشدوزان, ^رضا جمشیدی
Lactobacillus Paracasei Has Anti-Inflammatory Effect on the Heart Failure Induced by Isoproterenol in Rats
Iranian Journal of Toxicology(2022)
8911519008, ^خاطره کفشدوزان*, پرویز کوخایی, بهادر باقری, ^سحر غفاری خلیق
Molecular survey of mcr1 and mcr2 plasmid mediated colistin resistance genes in Escherichia coli isolates of animal origin in Iran
BMC Research Notes(2021)
کیهان بیگی, مهدی عسکری بدوئی*, حسین واعظی, حسن ظاهری, سینا آقاشریف, ^خاطره کفشدوزان
گزارش موردی وقوع زخم ناشی از اریزیپلوتریکس روزوپاتیه در ناحیه ساق پا در مواجهه شغلی عنوان کوتاه: گزارش زخم جلدی ناشی از اریزیپلوتریکس روزوپاتیه
مجله تحقیقات آزمایشگاهی دامپزشکی(2021)
^خاطره کفشدوزان*, ایرج اشرفی تمای, سارا عالی
ردیابی ملکولی ژن های afa , sfa ,GII pap در جدایه های اشریشیا کلی موارد کلیباسیلوز طیور و عفونت ادراری انسان
پاتوبیولوژی مقایسه ای(2023)
^خاطره کفشدوزان*, تقی زهرایی صالحی, بهار نیری فسایی
The Electrospun Fibrous Membrane Containing Pomegranate Seed Extract/Polyvinyl Alcohol Improves Infectious Wound Healing in Wistar Rats
FIBERS AND POLYMERS(2023)
^خاطره کفشدوزان*, 9312519014, ^حمیدرضا مسلمی, ^سید محمد صادق نوربخش, ^سحر غفاری خلیق
Distribution of virulence associated genes in isolated Escherichia coli from avian colibacillosis
Iranian Journal of Veterinary Medicine (بین المللی تحقیقات دامپزشکی دانشگاه تهران )(2013)
^خاطره کفشدوزان, تقی زهرایی صالحی, بهار نیری فسایی, امید مددگار, Sh Yamasaki, A Hinenoya, N Yasuda
بررسی اپیدمیولوژیک بروسلوز دامی در استان لرستان
مجله تحقیقات آزمایشگاهی دامپزشکی (پژوهشی)(2023)
^حیدر رحیمی*, ^خاطره کفشدوزان, ^حمید استاجی, زهرا کاکولوند
شناسایی اشریشیا کلی های واجد ژن عامل تورم و مرگ سلول cdt در سویه های جدا شده از کلی باسیلوز طیورو پرندگان به ظاهرسالم
(2015)
^خاطره کفشدوزان, تقی زهرایی صالحی
Wound Healing Activity of Oreganum vulgare Against Surgical Wounds Infected by Staphylococcus aureus in a Rat Model
(2015)
حمیدرضا مسلمی, میثم تهرانی شریف, سعید محمدپور, علیرضا مخملباف, ^خاطره کفشدوزان, طناز احدی, رامین مظاهری نژاد فرد
Blood smear demonstrations of Anaplasma-infected sheep in a flock
Comparative clinical pathology(2015)
^مریم رسولی*, ^خاطره کفشدوزان, محمد صابری زو, 9111511022, 9111313015
Wound healing potential of Capparis spinosa against cutaneous wounds infected by Escherichia coli in a rat model
(2015)
ایمان عاشقیان امیری, حمیدرضا مسلمی, میثم تهرانی شریف, ^خاطره کفشدوزان
مطالعه اثر ضد میکروبی عصاره گیاهی پونه کوهی در یک مدل زخم عفونی جراحی ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس در رت
(2016)
مجید رحمانی گهر, حمیدرضا مسلمی, ^خاطره کفشدوزان, رامین مظاهری نژاد فرد
Prevalence of Extended-Spectrum Beta-Lactamase(TEM) producing Escherichia Coli in poultry
پنجمین کنگره بین المللی طیور(2016-01-31)
^خاطره کفشدوزان, ^خاطره کفشدوزان, امید پژند, 8812519014
Prevalence of Extended-Spectrum Beta-Lactamase(CTX-M) producing Escherichia Coli in poultry
پنجمین کنگره بین المللی طیور(2016-01-31)
^خاطره کفشدوزان, ^حمید استاجی*, 8812519010
Comparison of two Trimethoprim 4% +Sulfadimethoxine 20% medication available on the market
پنجمین کنگره بین المللی دامپزشکی طیور(2016-01-31)
هادی حق بین نظر پاک*, ^خاطره کفشدوزان, ح -قاسمی
COMBINATION EFFECT OF CINAMON AND CLOVE EXTRACTS AGAINST
هفدهمین کنگره بین المللی میکروبشناسی(2016-08-23)
^خاطره کفشدوزان*, ^اشکان جبلی جوان, ^محمد رضا سلیمی اول بجستانی
Green Synthesis of ZnO Nanoparticles Using Different Rice Waste Extracts
هشتمین کنفرانس بین المللی نانوساختارها / 8th International Conference on Nanostructures (ICNS8)(2020-11-18)
9711722002, ^زهره بهرامی*, ^خاطره کفشدوزان
ساخت و مشخصه‌یابی زخم پوش نانوالیاف پلی وینیل الکل حاوی عصاره پوست پسته
پنجمین همایش ملی توسعه علوم فناوریهای نوین در گیاهان دارویی، شیمی و زیست شناسی ایران(2022-09-18)
محمد سبقتی*, 9711927001, ^زهرا ناظمی, ^خاطره کفشدوزان, ^سید محمد صادق نوربخش
Study of the effect of Nano-niosome containing zataria multiflora essential oil on the Staphylococcus aureus induced keratitis in rat
3rd Intl. Conf. on Researches in Nanotechnology & Nanoscience(2023-04-26)
9411519010, ^حمیدرضا مسلمی*, ^خاطره کفشدوزان, ^سید محمد صادق نوربخش
ساخت و مشخصه یابی زخم پوش ضد باکتری بر پایه پلی وینیل الکل /کتیرا و عصاره میخک
اولین همایش ملی شیمی و گیاهان دارویی(2022-12-29)
9812929001, 9711927001, ^زهرا ناظمی, ^خاطره کفشدوزان, ^سید محمد صادق نوربخش*
بررسی شیوع ژنهای afa, sfa s, pap G در سویه های اشریشیا کلی جدا شده از کلی باسیلوز طیور به روش کلنی هیبریداسیون
دومین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی(2012-12-12)
^خاطره کفشدوزان, تقی زهرایی صالحی
بررسی سیمای مقاومت آنتی بیوتیکی در سویه های جدا شده از لاشه های طیور شهرستان سمنان
دومین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی(2012-12-12)
^خاطره کفشدوزان, ^زین العابدین بختیاریان, عباس مومنی
مروری بر نقش و جایگاه پروبیوتیک ها ی مکمل غذایی طیور در تامین سلامت و بهداشت گوشت مرغ
دومین کنفرانس علمی تخصصی صنعت طیور ایران(2013-02-15)
^خاطره کفشدوزان, ^خسرو قزوینیان
مطالعه تاثیر عصاره گیاهی پونه کوهی در یک مدل زخم عفونی جراحی ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس در رت
دومین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی(2012-12-12)
حمیدرضا مسلمی, کیوان جمشیدی, علیرضا مخملباف, ^خاطره کفشدوزان
مطالعه فاکتورهای بیوشیمیایی التیام زخم عفونی جلدی ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس درمان شده با عصاره گیاهی افسنطین
دومین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی(2012-12-12)
حمیدرضا مسلمی, میثم تهرانی شریف, سعید زمانی, ^خاطره کفشدوزان
بررسی شیوع ژنهای afa, sfa s, pap G در سویه های اشریشیا کلی جدا شده از کلی باسیلوز طیور
دومین کنفرانس علمی تخصصی صنعت طیور ایران(2013-02-15)
^خاطره کفشدوزان, تقی زهرایی صالحی, بهار نیری فسایی
Investigation of some Virulence-associated genes in Escherichia coli isolates from avian colibacillosis
چهارمین کنگره بین المللی دامپزشکی طیور(2014-02-17)
^خاطره کفشدوزان, تقی زهرایی صالحی, هادی حق بین نظرپاک
comparison the prevalence of iut A gene in Escherichia coli isolated from avian colibacillosis and human urinary tract infection
چهاردهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی(2013-08-28)
^خاطره کفشدوزان, تقی زهرایی صالحی, بهار نیری فسایی
Antimicrobial effect of Origanum vulgare on Staphylococcus aureus in a rat model of
چهاردهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی(2013-08-28)
حمیدرضا مسلمی, ^خاطره کفشدوزان, مجید رحمانی گهر
virulence-associated genes in escherichia oil isolates from poultry colibacillosis
چهاردهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی(2013-08-28)
^خاطره کفشدوزان, تقی زهرایی صالحی, امید مددگار
Immunological characteristics and applications of chicken IgY
دوازدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی(2014-05-02)
^خاطره کفشدوزان
prevalence of cytolethal distending toxin producing Escherichia coli in poultry colibacillosis
بانزدهمین کنگره بین المللی میکروبشناسی ایران(2014-08-26)
^خاطره کفشدوزان
Evaluation of Rev-1 vaccine efficacy in lamb and goat in Semnan province
دوازدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی(2014-05-02)
^خاطره کفشدوزان, جواد خوش گفتار, رضا عامری
شیوع و اتیولوژی ورم پستان تحت بالینی در میش های منطقه ی سمنان، ایران
پانزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران(2014-08-26)
^خاطره کفشدوزان, ^حسن تقی زاده, ^منصوره کنعانی
سنتز و مشخصه يابي نانوكامپوزيت الكتروريسي شده روي اكسيد/ بنتونيت/پلي وينيل الكل، بررسي فعاليت ضدباكتريايي و كاربرد به عنوان سامانه رهايش دارو
ميشاوندان جواد(تاریخ دفاع: 1402/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت و مشخصه يابي زخم پوش ضدباكتريايي نانو‌الياف كتيرا/ پلي وينيل الكل حاوي عصاره گياه ميخك
باقري ياسمن(تاریخ دفاع: 1402/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت ومشخصه‌يابي زخم پوش نانوالياف پلي وينيل الكل حاوي عصاره پوست پسته
سبقتي محمد(تاریخ دفاع: 1401/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز و مشخصه يابي الياف پنبه اي ضدباكتريايي با استفاده از نانوذرات مزومتخلخل روي اكسيد
چعب مجتبي(تاریخ دفاع: 1401/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز و مشخصه يابي نانوكامپوزيت ضد باكتريايي پلي وينيل الكل/گرافن اكسيد/ روي اكسيد
شهنازيان يلدا(تاریخ دفاع: 1400/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز، مشخصه يابي و كاربرد نانوكامپوزيت آنتي باكتريال ارگانوسيليكاي مزوحفره تناوبي/ روي اكسيد/ بزاق زالو به عنوان سامانه رهايش دارو
اميرسليماني ارمين(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير داروي پليوم بر سطح ايمني طيور گوشتي نسبت به بيماري نيوكاسل و ميزان محافظت حاصل در چالش با ويروس حاد نيوكاسل
عرب سلماني فاطمه(تاریخ دفاع: 1398/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز هيدروژل تخريب‌پذير بر پايه فيبرين و پلي‌آنيلين و نانوذرات منيزيم و بررسي برهم كنش آن با سلول‌هاي قطبي
برزگر فاضلي زهرا(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثرات سطوحمختلف پري بيوتيك سلماناكس(CELMANAX) و صمغ دانه خرنوب ايراني بر عملكرد فراسنجه هاي بيوشيميايي خون و ايمني در جوجه هاي گوشتي راس 308
قاسمي زهرا(تاریخ دفاع: 1395/12/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر سطوح مختلف گياه داروئي كماگومدزابد و عملكرد و.......
سرچاهي امين(تاریخ دفاع: 1395/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سیستم ایمنی چگونه کار می کند؟
سیستم ایمنی چگونه کار می کند؟

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
تکنیک اختصاصی باکتری شناسی   (334 بار دانلود)
رشته : علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
تکنیک اختصاصی باکتری شناسی   (353 بار دانلود)
رشته : علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
ایمنی شناسی پایه- بخش عملی   (583 بار دانلود)
رشته : دامپزشکی
ایمنی و سرم شناسی   (558 بار دانلود)
رشته : علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
باکتری شناسی عمومی   (554 بار دانلود)
این درس برای دانشجویان مقطع دکتری عمومی دامپزشکی ارائه می گردد.

رشته : دامپزشکی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه سمنان
kafshdouzan@semnan.ac.ir
(+98)2331533618

فرم تماس